March 21, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการและผู้ปกครอง นักศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธิ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู และลูกเสือเนตีนารี ปฏิบัติฐานกิจกรรมการทดสอบกำลังใจ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธิ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู และลูกเสือเนตีนารี ปฏิบัติฐานกิจกรรมการทดสอบก...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา โรงเรียนวัดการ้อง

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา โรงเรียนว...

read more