01/08/2021
Inburi Industrial And Community Education College
การสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ด้วย Google Sites

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Lesson Plan & Learning Innovation ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน แบบผสมผสานกลุ่มเล็กและการออนไ...

read more
ประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและการย้ายสถานประกอบการ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องกา...

read more