22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
การประชุมบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และฟังเทศ...

read more
ประชุมครูที่ปรึกษา การดำเนินการพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มข้น

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมครูที่ปรึกษา การดำเนินการพิธีมอบปร...

read more