16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ห้องเรียนอาชีพ

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอินทร์บุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดเชียงราก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. ณ โรงเรียนวัดเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดระนาม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนวัดระนาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ใหกับโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. ณ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ใหกับคณะครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ (แกนมัธยม) วิชาศิลปะประดิษฐ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น ณโรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ขอบคุณโรงเรียนวัดการ้อง ติดป้าย ห้องเรียนอาชีพไว้อย่างชัดเจน วันที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดการ้อง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา (ห้องเรียนอาชีพ) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กับ โรงเรียนวัดพรหมสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา (ห้องเรียนอาชีพ) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กับโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส (คังคาว) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น ณ โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

ประชุมผู้บริหารและฝ่ายวิชาการตามโครงการห้องเรียนอาชีพ เพื่อจัดตารางเรียนตารางสอนแกนมัธยมและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในภาคเรียนที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ร่วมจัดตารางเรียนตารางสอน

 

ประชุมผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00.น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา " การจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ " แบบออนไลน์ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมจัดตารางสอนวิชาชีพ(ห้องเรียนอาชีพ) หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับ นางสาวอัญชลี สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนวัดแหลมคาง ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนายเมธา สุระจิตร์ หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนวัดบางปูน เป็นผู้รับมอบแทนป้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปูน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.20 น. ณ โรงเรียนวัดบางปูน ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯให้กับ นางจุฑาทิพย์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนายร่าเริง รักชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศิลป์ (โพธิลังการ์มูลนิธิ) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564เวลา 09.45 น. ณ โรงเรียนอุดมศิลป์