28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College

Latest Past Events

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ สิงห์บุรี, เมือง

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่

โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี, เมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุชิด อรรถานิธี ร่วมเป็นวิทยากร จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ประชุมระบบทวิภาคี