26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครูที่ปรึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครูที่ปรึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกช่างไฟฟ้...

read more
ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน

ประชุมฝ่ายบริหารและ คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้น...

read more
ประชุมฝ่ายบริหาร และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน

ประชุมฝ่ายบริหาร และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน ก...

read more