23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบกล่องยังชีพให้แก่ประชาชน​ นักเรียน นักศึกษาผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้...

read more
ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาการบัญชี กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจกรรม โครงการ วิจัย และการสรรหาโปรแกรมจำลอง

ประชุมฝ่ายบริหาร และ คณะครูแผนกวิชาการบัญชี กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจกรร...

read more