17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ขวัญจิรา สุจินดาสิริที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วิทยาลัยการอาชีพอิ...

read more