March 21, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานทะเบียน เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และหัวห...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและครู เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดสถานที่รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและครู เพื่อเตรียมความพร้...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ และเอกสารหนังสือราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไ...

read more