26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางอรอุบล ปลายนา เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้รับมอบป้ายแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุ่ม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนางอรอุบล ปลายนา เจ้าหน้า...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้นางจุฑาทิย์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียนอาชีพฯ ให้กับนายร่าเริง รักชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศิลป์ (โพธิลังการ์มูลนิธิ)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบป้ายห้องเรียน อาชีพฯ ให้กับ นายเมธา สุระจิตร์ หัวหน้าวิชาการ เป็นผู้รับมอบป้ายแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปูน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

read more