23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College

มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ  เกียรติบัตร และ ป้าย DVE          ให้กับ บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายว...

read more  Featured
มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับ อู่เหน่งบริการ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายว...

read more
มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับธนาคารออมสิน สาขาอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่า...

read more