22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ขวัญจิรา สุจินดาสิริที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วิทยาลัยการอาชีพอิ...

read more
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนา...

read more