22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

Fix it จิตอาสา

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 6 ชั่วโมงผ่านทาง Facebook Line งานประชาส...

read more
ประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและการย้ายสถานประกอบการ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องกา...

read more