November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด ออรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา

นายอนุชิด ออรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร พร้อมให้โอวาท...

read more
การประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e- signature)

นายอนุชิด ออรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อก...

read more

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์เชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์Google Meet วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 7.40 ...

read more