17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College

ประกาศกำหนดการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา

ประกาศกำหนดการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา*หมายเหตุ รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในโพ...

read more
การประชุมบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และฟังเทศ...

read more
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อา...

read more