23/10/2021
Inburi Industrial And Community Education College

ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานฯการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ...

read more
นิเทศครูนิสา ขุนพาณิชย์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรหัสวิชา 20200-1001  แผนกวิชาการบัญชี

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรหัสวิชา 20200-1001 ครูนิสา ขุนพาณิชย์ แผนกวิชาการบัญชี วันที่...

read more