May 19, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสอนฝึกงาน

ดูรายละเอียดเอการประกอบการนำเสนอฝึกงาน

ตัวอย่าง POWER Point ดาวน์โหลด คลิ๊ก *เป็นเพียงตัวอย่างการนำเสนอเท่านั้น

หัวข้อที่ 1 บุคลิกภาพ/การแนะนำตัว

 • การแนะนำตนเอง

-บอกชื่อ-สกุล

-บอกแผนกวิชา

-ระยะเวลาในการฝึก

 • การแต่งกาย
 • เวลาในการนำเสนอใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที และอื่นๆ

หัวข้อที่ 2 เนื้อหาข้อมูลที่นำเสนอ

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
 • เนื้อหาที่ปฏิบัติงาน/เป็นกรุ๊ปใหญ่ ๆ

หัวข้อที่ 3 การใช้สื่อในการนำเสนอ (Power Point)คลิป วีดิโอ และอื่น ๆ

 • ความชัดเจนของสื่อ/ตัวหนังสือ
 • ที่มาของสื่อ /มาจากแหล่งข้อมูลใด

หัวข้อที่ 4 การสื่อสาร

 • การพูดจา/การโต้ตอบ
 • การเตรียมพร้อมของเนื้อหา

หัวข้อที่ 5 การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน

 • การประยุกต์การฝึกงานมาใช้กับการเรียนอย่างไร
 • การประยุกต์การเรียนมาใช้กับการฝึกงานอย่างไร