February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีพร้อมคณะครู นิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ บริษัท บี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริษัท บี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีพร้อมคณะครู นิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในเครือสหยูเนี่ยน วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ บริษัท สหยูเนี่ยน ตำบล บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. ณ บริษัท เกษรซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูกต้อง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.45 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารออมสิน สาขาอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานายนตรกิจอินทร์บุรี (สำนักงานใหญ่) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี