February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

อัตลักษณ์        “มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์       “แหล่งเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน”

ปรัชญา

                    สร้างคนดี มีทักษะ อาชีวบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์        

  วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นสถานศึกษาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

พันธกิจ          

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และคุณธรรมด้วยวิธีที่หลากหลาย
 2. พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. บริการวิชาการ วิชาชาชีพสู่ชุมชน
 4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักเรียน
 5. การบริหารจัดการตามปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสากล

2. สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

3. เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติที่ดี ภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ รักและเชื่อมั่นในองค์กร

4. เพื่อให้สถานประกอบการและสังคมได้รับแรงงานที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาชีพ อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

 1. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
 2. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และเครือข่ายสารสนเทศให้มีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
 4. ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 6. จัดระบบการบริหารงานงบประมาณที่มุ่งประสิทธิภาพและมีระบบตรวจสอบได้
 7. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบเป็นประจำทุกปี

ความโดนเด่นของสถานศึกษา เกียรติประวัติของสถานศึกษา

                    1.) โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนดอนแสงจันทร์ องค์กรเยาวชนดีเด่น  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

2.) เกียรติบัตร จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี โดยมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์

                   3.) เกียรติบัตร ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ในพื้นที่ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน  จ.สิงห์บุรี

                    4.) เกียรติบัตร  ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย  อำเภออินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี

                   5.) โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเหรียญทองแดงในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดับภาคกลาง โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา

การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                    เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี้

     ยุทธศาสตร์ที่  1      เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตนักเรียนของสถานศึกษา  มีกลยุทธ์ดังนี้

     ยุทธศาสตร์ที่  2      เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี

     ยุทธศาสตร์ที่  3      สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

     ยุทธศาสตร์ที่  4      เพิ่มปริมาณและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เรียน

     ยุทธศาสตร์ที่  5      การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสู่การบริการให้กับชุมชนและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

     ยุทธศาสตร์ที่  6      ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของครูและนักเรียน

     ยุทธศาสตร์ที่  7      เพิ่มประสิทธิระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ยุทธศาสตร์ที่  8      ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1.)ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพโดยมีกลยุทธ์ดังนี้

                   1.1 พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

                   1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ

                   1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

                   1.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะที่ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ

                   1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

          2.) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

                   2.1ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                   2.2 ส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

          3.)ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

                   3.1 ยกระดับคุณภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                   3.2 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

                   3.3 จัดระบบคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงและระบบดูแลผู้เรียนเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

                   3.4 จัดให้มีสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

                   3.5 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ ทักษะ และเจตคติ

                   3.6 จัดระบบคุณภาพในการควบคุมความเสี่ยงในการบริหารการเงินและงบประมาณ

                   3.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

          4.) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

                   4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

          5.) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

                   5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

                   5.2 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          6.)ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

                    6.1 สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    6.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

          7.) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

                   7.1 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                   7.2 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  อย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

          วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  เป็นสถานศึกษาที่ จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 57 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2  ถนน อินทร์บุรี – หนองสุ่ม  ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110   โทรศัพท์  0-3669-9488   โทรสาร 0-3669-9307   Website www.icc.ac.th

2.) สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองสภาพทั่วไปของอำเภออินทร์บุรี

สภาพทางภูมิศาสตร์

                   ที่ตั้งและเขตติดต่อ  อำเภออินทร์บุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 14เหนือ และประมาณเส้นแวงที่ 100 ตะวันออก อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 32 (ถนนสายเอเซีย) ประมาณ 157 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท

          ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท