April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
image

พบ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผมนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มุ่งมั่นที่จะจัดการอาชีวศึกษา "ผลิตคนดี มีทักษะ นำไปใช้ทำงาน สร้างฐานเศรษฐกิจไทย" โดยจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน มีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนดังนี้ 1. การจัดการฝึกอบรมทางการร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน 2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ห้องเรียนอาชีพ 3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีทักษะแลสมรรถนะเป็นไปตามที่สถานประกอบการต้องการ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถดูได้จากเว็บไซต์นี้ครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ/คำสั่ง

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่่ยว