February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84

นายอำเภออินทร์บุรี และคณะ ตรวจเยี่ยม และสำรวจสถานที่สถานการณ์ COVID19 วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11 00 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply