April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แกนมัธยม)  วิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แก...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แกนมัธยม) ครูแผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทย

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แก...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แกนมัธยม) ครูแผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้นวิชาการจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แก...

read more
นิเทศให้กำลังใจครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียน นักศึกษาที่ทำการสอบปลายภาค แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมคณะบริหาร และนางสาวนิสา ขุนพานิช หัวหน้างานวัดผลฯ น...

read more