April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32

นางสาวปฐมา จันทร์โชติเสถียร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวกิตติญา สิงห์โต เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ...

read more