April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้...

read more
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักศึกษาที่เข้าการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ในสาขาทักษะออกแบบและเขียนแบบด้วยเครื่องกลคอมพิวเตอร์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักศึกษาที่เข้าการแข่งขันท...

read more
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล นางสา...

read more
พิธีเปิดประชุมวิชาการสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการสมัยสามัญ...

read more