April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิ...

read more
ผอ.ชวลิต พึ่งโภคา  ดร.อดิศร เปลี่ยนดิษฐ ดร.อัจฉรา ธูปบูชากร  ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ผอ.ชวลิต พึ่งโภคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ดร.อดิศร เปลี่ยนดิษฐ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการผล...

read more
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ และคณะครู ต้อนรับคณะศึ...

read more