April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
พาคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิธีพุทธ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดประโชติการาม “ทรัพย์สินทันใจสมปรารถนา”

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พาคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิธีพุทธ นมั...

read more
ประชุมฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีการยกเลิกการอยู่เวรยาม ตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอ...

read more
ประชุมฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อกำหนดแนวทางในการออกฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ทุกแผนกวิชา และเรื่องการเรียนปรับพื้นของนักเรียน ม. 6

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานประชุมฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อกำหนดแ...

read more
ข้ารับการประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ เพื่อยกระดับเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูผู้มีส่วนร่วม เข้ารับการประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ เพื่อยกระดั...

read more