February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์ อินทร์สุภา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 6 ธันวาคมพ.ศ.2566

นายวัฒนากร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยก...

read more
นายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site นายนิรันดร์ คงแย้ม ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 6 ธันวาคมพ.ศ.2566

นายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท...

read more
นายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site นายปกรณ์ นาวีระ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วันที่ 6 ธันวาคมพ.ศ.2566

นายภัทรพล โดดยิ้ม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท...

read more