February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 เรื่องเตรียมการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 เรื่...

read more