February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมคณะการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมคณะการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังห...

read more
การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุมเอกสารราชการอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำกับสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ร...

read more
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 31

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาก...

read more