February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อกลั...

read more