September 21, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยกรอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การประเมินสถานศึกษาอ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารในเรื่องของการสอบปลายภาคและระบบ RMS

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดำเนินการปรับพฤติกรรมนั...

read more