October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นิเทศนักเรียนนักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 และระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ google meet

นิเทศนักเรียนนักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 และระดับ ปวช. ชั้นปีท...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยชม...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักนภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักนภาพด้านทักษะภาษาอังกฤ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจรับ การจัดซื้อสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ENLIS จำนวน 250 สิทธิ กับ บริษัท อินโฟ คอปอเรชั่น จำกัด

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจรับ การจัดซื้อ...

read more