April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีธุรกิจ ระดับชั้น ปว...

read more
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้...

read more
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปว...

read more
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. และร...

read more