December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฐมนิเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย กับนักศึกษาปวส. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการร่วมพัฒนาซอฟแวร์ Metaverse วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฐม...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูณกรณ์ อินทร์สุภา วิชาเขียนแบบไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2001 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site ครูฐิติรดา มาประเสริฐ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 30104-1001 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร...

read more