April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณ 2566

การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-Sit วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนั...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่มาสาย วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรีย...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และครูผู้สอน ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เพื่อรองรับอาชีพในอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนั...

read more