April 16, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมงานบริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-signatur) ลดการใช้กระดาษ ปรับเปลี่ยนจากงานสารบรรณแบบเดิมเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมงานบริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่ เ...

read more
ปรับปรุงพัฒนาดูไปดูมาคล้ายๆ โรงเรียนอนุบาลอย่างไรไม่รู้แต่น่ารักดี (พื้นที่พักผ่อน รับสมัครนักเรียน ทานอาหารเครื่องดื่ม ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารอำนวยการ)

ปรับปรุงพัฒนาดูไปดูมาคล้ายๆ โรงเรียนอนุบาลอย่างไรไม่รู้แต่น่ารักดี (พื้นที่พักผ่อน รับสมัครนักเรียน ทานอาหารเคร...

read more
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสือข้าม ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ขอคำแนะนำและแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย (โครงการแปรรูปอาหาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสือข้าม ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ขอคำแนะนำและแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย (โครงการ...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-Site วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 รหัสวิชา 30201-2006 ครูนฤมล มีประเสริฐ แผนกวิชาการบัญชี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัด...

read more