February 29, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรธานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง บุคลากรทางการศึกษา

นายอนุชิด อรรธานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติง...

read more
การประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้า...

read more
การประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูแงะบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูแงะบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา...

read more