August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาโครงการ รหัสวิชา 30204-8501 ครูปฐมา จันทร์โชติเสถียร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply