May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ประชุมฝ่ายบริหารและ #คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ กลุ่ม PLC แนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่อง ชิ้นงาน กิจกรรม โครงการ วิจัย และการสรรหา โปรแกรมจำลอง (Simulator) ทดแทนในการจัดการเรียนภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply