May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่มาสาย วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรีย...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยนางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และครูผู้สอน ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นั...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานครูที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการออกเยี่ยมบ้าน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการพิจารณาทุนเฉลิมราชฯ ทุนวันไหว้ครู และทุนวัดแจ้งพรหมนคร วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการพิจารณาทุนเฉลิมราชฯ ทุนวั...

read more