May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 20 ปี

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเป้าห...

read more