17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
กรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 เชื่อมโยงโดยระบบออนไลน์ Google Meet

กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ แยกปฏิบัติกิจกรรมหน้าแผนกวิชา เพื่อลดการแออัดป้องกัน Covid19 เชื่อมโยงโดยระบบออนไลน์ Google Meet วันที่...

read more
ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่29 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่29 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Z...

read more