17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นิเทศการจัดการเรียนการสอน (on site) นายภัทรพล โดดยิ้ม ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ วิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอ...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอน (on site) ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ว่าที่ร้อยตรี ณกรณ์ อินทร์สุภา  วิชา งานนิวเมตกสิ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอ...

read more
นิเทศการจัดการเรียนการสอน (on site) ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นายศิริพันธุ์ แก้วมาลา วิชา เครื่องมือวัดวงจรไฟฟ้า

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอ...

read more
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่คุณครูวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ใส่ใจดูแลนักเรียนนักศึกษา วันที่ 19 มกราคม 2565

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่คุณครูวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ใส่ใจ...

read more