26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมเรื่องการคัดเลือกครูดีเด่นประจำปีการศึกษา

นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมเรื่องการคัดเลือ...

read more
นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการสหการร้านค้า

นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการสหการร้านค้า วันที่14มก...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรีกิจกรรม วันสัปดารห์ครู ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวคำปฎิญาณตนและให้โอสาทกับคณะครูและบุคลากร

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันสัปดารห์ครู ประจำปี 2565 พร้อมกล่...

read more