17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2565

นายอนชุด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาตาม...

read more
กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระนอน ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการรถยนต์รับและส่งนักเรียนจากวัด และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับสามเณร

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระนอน ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการรถยนต์รับและส่งนักเรียนจากวัด และการพัฒนาหลักสูตรวิช...

read more
นายอนชุด อนนถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนชุด อนนถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน...

read more
การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาหารเเฟลต วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานก่อส...

read more