26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
ประกาศ จากงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ประกาศ จากงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันท...

read more
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบภาพและเสียงห้องประชุม จากคณะวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบภาพและเสียงห้...

read more
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานในพิธีเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การ...

read more
ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน on site และรองรับการประเมินความเสี่ยงจากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข อำเภออินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานการ ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน on site และรองรับการประเมินควา...

read more