28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบภาพและเสียงห้องประชุม จากคณะวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบภาพและเสียงห้...

read more