28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน on site และรองรับการประเมินความเสี่ยงจากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข อำเภออินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานการ ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน on site และรองรับการประเมินควา...

read more
การประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานขัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเบิลลอจิกคอมโทรลเลอร์

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณ...

read more
ประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่ และคนงาน เพื่อการเตรียมรองรับการประเมินความเสี่ยงจากกระทรวงสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธาน ประชุมฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่ และคนง...

read more