28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน ของนักเรียนนักศึกษา และบุคคลในครัวเรือน เพื่อเป็นข้อมูลขอเปิดเรียน แบบ on site

นายอนุชิด อรรถานิธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีประธานประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน...

read more
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานและการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นชมรมดีเด่น ระดับสถานศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห...

read more
การประชุมฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ปัญหา การจัดทำเอกสารขอเปิดการเรียนการสอนแบบ on site

การประชุมฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ปัญหา การจัดทำเอกสารขอเปิดการเรียนการสอนแบบ on site วันที่ 12 พฤศ...

read more