28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุม ฝ่ายบริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุม ฝ่ายบริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมการจัด...

read more
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอินทร์บุรี แห่งที่1 ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลกรทางการแพทย์

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอินทร์บุรี แห่งที่1 ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลกรทางการแพทย์ มาต...

read more

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุมการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ประ...

read more