28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
การประชุมพิจารณางบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมพิจารณาจัดทำงบประมาณการจัดทำวางแผนปฏิ...

read more