28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College
ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประจำปี 2564 และหัวหน้างานบริหารทั่วไป เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประจำปี 2564 และ...

read more