24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม รหัสวิชา 30102-2006 ครูพิทักษ์ ทรัพย์วัฒนานนท์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและร้องผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนิเทศการจัดการเรียนการสอ...

read more
ประชาสัมพันธ์ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้า ประจำปี 2564 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 ผ่านระบบไ...

read more
ประชุม เกี่ยวกับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และเปิดหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานการประชุม เกี่ยวกับ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และเปิดหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาค...

read more